Galleries: Sakyamuni Buddha | Amitabha Buddha | Avalokitesvara Boddhisatva | Three Pure Land Sages | Samantabhadra Bodhisattva |
Manjusri Bodhisattva | Ksitigarbha Bodhisattva | Events in life of of the Buddha

Samantabhadra Bodhisattva—Universal Worthy Bodhisattva

A collection of images of Samantabhadra Bodhisattva.